Algemene voorwaarden

TRIPLE A VLOERVERWARMING B.V.

Belangrijkste voorwaarden voor installatie

(onderdeel van de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden)

Algemeen:

a. De ruimte waarin de vloerverwarming moet worden aangelegd, dient vrij te zijn van obstakels, zodat de monteur zonder belemmeringen het werk kan uitvoeren.

b. Er dienen in het pand ten minste 2 beschikbare elektragroepen, met elk een minimale zekering van 16 ampère, aanwezig te zijn.

c. Tijdens het infrezen mogen geen andere zware apparaten in gebruik zijn.

d. Bij werkzaamheden op een etage, dient er een lift aanwezig te zijn.

e. Kwetsbare onderdelen, zoals schilder- en stucwerk, in de ruimte waarin wordt gewerkt dienen door de opdrachtgever, vóór aanvang van de werkzaamheden, te worden beschermd – bij voorkeur middels stevige stucloop (bij de bouwmarkt verkrijgbaar) – dan wel verwijderd. Dit is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Het verdient sterk de aanbeveling om schilder- en stucwerk uit te voeren ná het plaatsen ven de vloerverwarming. Iedere aansprakelijkheid zijdens TRIPLE A voor schade aan kwetsbare onderdelen bij niet naleving van dit voorschrift is, onverminderd hetgeen in artikel 10 van de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden omtrent aansprakelijkheid is bepaald, uitgesloten.

f. Bij aansluiting in de kruipruimte dient daar voldoende werkbare ruimte te zijn, die droog is en vrij van obstakels.

Vloer:

a. De vloer moet voldoende vlak, droog en uitgehard zijn.

b. lnfrezen kan alleen als er een afwerkvloer aanwezig is van zand en cement of van anhydriet. In geval van een tegel- of betonvloer dient dit bij de aanvraag te worden vermeld. Niet melden kan leiden tot vertraging en/of meerkosten.

c. Indien er leidingen in de afwerkvloer aanwezig zijn, dan moet er minimaal 17 mm afwerkvloer boven die leidingen aanwezig zijn.

d. De aanwezigheid, locatie en diepte van eventuele leidingen dient door de opdrachtgever voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden aan de monteurs te worden opgegeven. Mocht er tijdens het infrezen onverhoopt beschadiging aan van tevoren door de opdrachtgever geduide water- of c.v.leidingen ontstaan dan wordt deze door de monteurs van Vloerverwarming Nederland hersteld. Beschadigingen aan andere leidingen dient de opdrachtgever zelf te (laten) herstellen.

e. Indien door de opdrachtgever niet vooraf aangegeven leidingen dermate hoog blijken te liggen (ziehiervoor onder c), dat de uitvoering van de werkzaamheden door TRIPLE A daardoor in aanzienlijke mate bemoeilijkt wordt, behoudt TRIPLE A zich te allen tijde het recht voor om de opdracht alsnog te weigeren dan wel te beëindigen, zulks onverminderd de verplichting van de opdrachtgever om de overeengekomen aanneemsom c.q. koopprijs aan TRIPLE A te voldoen.

f. De sleuven worden standaard 15 cm. hart op hart ingefreesd. Kleine afwijkingen, tot enkele centimeters, zijn echter altijd mogelijk.

Verdeler:

a. De plaats van de verdeler wordt in overleg bepaald, op een plaats die daarvoor technisch geschikt is, op dezelfde verdieping als de vloerverwarming en niet in de meterkast of kruipruimte.

b. Plaatsing dient te geschieden binnen 50 centimeter vanaf de te verwarmen vloer, zodat de buizen direct in de vloer aangebracht kunnen worden.

c. Afmetingen van de verdeler zijn afhankelijk van het aantal groepen.

d. TRIPLE A raadt ten zeerste af de verdeler onder het niveau van de vloerverwarming te plaatsen, nu de kans op schade hierdoor wordt vergroot.

e. Het aansluiten van de verdeler op de c.v.-installatie dient te geschieden binnen een straal van 3 meter van de verdeler middels een 15 mm. c.v.-buis (tot 5 groepen) of een 22 mm. c.v.-buis (5 groepen of meer).

f. Voor de elektrische aansluiting van de verdeler dient de opdrachtgever zelf te zorgen voor een geaard stopcontact binnen een straal van 50 cm. van de verdeler.

Tot slot:

a. De vloerverwarmingsinstallatie dient vanaf een werkend en toegankelijk watertappunt binnen 10 meter te kunnen worden gevuld.

b. Tijdens de werkzaamheden wordt de ruimte waarin de werkzaamheden worden verricht beschouwd als een bouwplaats, hetgeen betekent dat betreden van de ruimte geheel op eigen risico geschiedt.

c. Het afvoeren van slijpstof, ander afval en verpakkingsmateriaal dient door de opdrachtgever tegeschieden.

Algemene verkoop- en installatievoorwaarden en privacyverklaring d.d. 13-06-2018

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Triple A Vloerverwarming B.V., gevestigd te Heteren, hierna te noemen TRIPLE A. Deze voorwaarden zijn tevens uitdrukkelijk van toepassing op aankopen die worden gedaan via de website https://leghetzelfvloerverwarming.nl. Leghetzelfvloerverwarming.nl betreft een handelsnaam van TRIPLE A Vloerverwarming B.V. Onder Triple A Vloerverwarming B.V. wordt aldus mede verstaan Leghetzelfvloerverwarming.nl.

1.2 Bijzondere, van de voorwaarden van TRIPLE A afwijkende bepalingen, zijn slechts bindend indien zulks tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

1.3 Triple A neemt enkel opdrachten in behandeling die aan haar worden verstrekt door particuliere klanten. Deze voorwaarden zijn dan ook enkel van toepassing in de verhouding tussen Triple A en de consument. Zakelijke opdrachten worden behandeld door zusteronderneming Vloerverwarming Nederland B.V. Op die opdrachten zijn dan ook uitdrukkelijk de voorwaarden van laatstgenoemde vennootschap van toepassing.

1.4 Op alle opdrachten en relaties van Triple A is tevens van toepassing de privacyverklaring d.d. 13 juni 2018. De privacyverklaring maakt deel uit van deze voorwaarden en is vervat in artikel 23.

Artikel 2 Aanbiedingen.

2.1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend en zijn 30 dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2 Mondelinge toezeggingen door TRIPLE A zijn niet bindend, tenzij deze door haar nadien schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 Overeenkomst.

3.1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en/of uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor TRIPLE A door haar bevestiging van de opdracht nadat zij de door de opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging in goede orde heeft ontvangen. In het geval van een aankoop via de website https://leghetzelfvloerverwarming.nl geldt dat de overeenkomst van koop en verkoop van goederen eerst bindend wordt voor TRIPLE A nadat de opdrachtgever c.q. koper een schriftelijke
bevestiging van de order ontvangt. Onder ‘schriftelijke bevestiging’ wordt in dit verband mede verstaan een per e-mail verstuurde orderbevestiging.

3.2 Aan gegevens betreffende het aangebodene, zoals eigenschappen, maten, gewicht, enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door TRIPLE A bij de aanbieding verstrekt, waaronder tevens dient te worden verstaan de productinformatie zoals weergegeven op de website https://leghetzelfvloerverwarming.nl, kunnen uitdrukkelijk geen rechten worden ontleend. TRIPLE A zal dergelijke informatie altijd te goeder trouw en naar beste kunnen verstrekken doch staat niet in voor eventuele miscalculaties of andere onjuistheden, zoals onjuist weergegeven informatie op de in dit artikellid genoemde website.

3.3 Op de opdrachtgever rust te allen tijde de verplichting en verantwoordelijkheid om ervoor zorg te dragen dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. niet worden gekopieerd, aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.3.4 Het risico van vergissingen en/of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde opdrachten is geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van TRIPLE A binden TRIPLE A niet, voor zover deze door haar niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5 Intellectuele eigendomsrechten

5.1 Op alle door TRIPLE A verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen, waaronder afbeeldingen, tekeningen en modellen die worden weergegeven op website https://leghetzelfvloerverwarming.nl, behoudt zij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van TRIPLE A.

5.2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven het onvervreemdbaar eigendom van TRIPLE A en dienen op haar eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

5.3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de opdrachtgever een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van TRIPLE A om daarnaast aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 6 Tekeningen.

6.1 Als TRIPLE A opdrachten heeft aanvaard, die redelijkerwijs gebaseerd zijn op aan TRIPLE A verstrekte tekeningen, berekeningen en aanwijzingen of andere gegevens, geschiedt deze aanvaarding steeds onder de voorwaarde dat de door TRIPLE A te verrichten werkzaamheden dienovereenkomstig kunnen worden uitgevoerd.

6.2 De adviezen van TRIPLE A ten aanzien van het aanbrengen of treffen van voorzieningen in verband met door haar te leveren producten of te verrichten diensten zijn vrijblijvend.

6.3 TRIPLE A is niet verantwoordelijk voor technische of bouwkundige voorzieningen die op verzoek of in opdracht zijn of worden uitgevoerd aan of in verband met producten en diensten van TRIPLE A.

Artikel 7 Leveringstermijnen.

7.1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Op website https://leghetzelfvloerverwarming.nl eventueel weergegeven levertijden zijn indicatief, zodat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
7.2 In geval sprake is van koop op afstand of van een overeenkomst op afstand tot het verrichten van diensten ingevolge afdeling 9a, boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, worden alle door TRIPLE A te leveren goederen en te verrichten diensten beschouwd te zijn tot stand gebracht c.q. te worden uitgevoerd overeenkomstig specificaties van de opdrachtgever c.q. koper.

7.3 Ter zake de levertermijnen betreffende overeenkomsten die zien op koop op afstand of van een overeenkomst op afstand tot het verrichten van diensten als bedoeld in afdeling 9a, boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, is artikel 7:46f van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing. Uitdrukkelijk wordt aangesloten bij het gestelde in artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

7.2 Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever TRIPLE A schriftelijk in gebreke te stellen en daarbij alsnog een redelijke termijn voor levering te gunnen. Verzuim kan eerst intreden na het verstrijken van die nadere termijn.
7.3 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor TRIPLE A zijn de werkzaamheden tijdig ter hand te nemen.

7.4 Wanneer bestelde goederen in gevallen waarin geen verzending is overeengekomen na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico en te zijner beschikking opgeslagen. Het risico gaat derhalve uitdrukkelijk over op de opdrachtgever op het moment dat de leveringstermijn verstrijkt en de goederen nog niet zijn afgenomen.

Artikel 8 Prijzen.

8.1 Alle overeenkomsten worden in beginsel steeds gesloten op basis van de op het tijdstip van het opstellen van de offerte c.q. totstandkoming van de overeenkomst geldende prijzen.

8.2 Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden: indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van lonen, materialen, verzending van goederen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt heeft de opdrachtgever desalniettemin het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid.

9.1 TRIPLE A is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en/of interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn familieleden of kennissen, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische, chemische en/of biologische invloeden van buitenaf;
e. Normale slijtage van de geleverde zaken ten gevolge van het dagelijks gebruik;
f. Het na oplevering van het werk door een ter zake niet deskundige partij laten leggen van de vloer c.q. verzorgen van de afwerking;
g. schade ontstaan in het leverproces voor zover bezorging plaatsvindt door een externe partij, waaronder (vertraging)sschade.
h. eventuele foutieve c.q. onjuiste informatie op de websites https://vloerverwarmingnederland.com en https://leghetzelfvloerverwarming.nl.
i. enige andere van buitenaf komende oorzaak.

9.2 TRIPLE A is onverminderd het vorenstaande slechts aansprakelijk voor zover haar verzekering dit dekt, doch in ieder geval tot maximaal de factuurwaarde voor schade aan het werk, hulpstukken en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover veroorzaakt door aan TRIPLE A toerekenbare schuld of bewuste roekeloosheid.

9.3 Het vermelde onder artikel 9.2 is ten aanzien van meerwerk van overeenkomstige toepassing.

9.4 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, door of namens TRIPLE A op het werk zijn aangevoerd dan wel door de opdrachtgever of een door haar aangewezen vervoerder op de bedrijfslocatie van TRIPLE A zijn afgehaald, draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of
beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van grove nalatigheid aan de zijde van TRIPLE A.

Artikel 10 Verplichtingen van TRIPLE A.

10.1 TRIPLE A verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.

10.2 TRIPLE A aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud, dat eventuele voor het werk vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, tijdig worden verleend.

10.3 TRIPLE A aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud dat het aantal meters c.q. het te leggen oppervlakte door de opdrachtgever juist aan haar is doorgegeven.

10.4 Indien tijdens de uitvoering blijkt dat het werk door een niet aan de schuld van TRIPLE A te wijten oorzaak slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, zal TRIPLE A de noodzakelijk geachte wijzigingen in de uitvoering terstond ter kennis van de opdrachtgever te brengen en na overleg met deze uitvoeren.

Eventueel hiermee gemoeide kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 11 Verplichtingen van de opdrachtgever.
11.1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat TRIPLE A tijdig kan beschikken;
a. over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), een en ander op aanwijzing van TRIPLE A;
b. over toegang tot de woning c.q. het pand waar het werk moet worden uitgevoerd;
c. over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en werktuigen;
d. over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie;
e. over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen.

11.2 Verder dient de opdrachtgever met de onderstaande punten rekening te houden:

Algemeen:
a. De ruimte waarin de vloerverwarming moet worden aangelegd, dient vrij te zijn van obstakels, zodat de monteur zonder belemmeringen het werk kan uitvoeren.

b. Er dienen in het pand ten minste 2 beschikbare elektragroepen, met elk een minimale zekering van 16 ampère, aanwezig te zijn.

c. Tijdens het infrezen mogen geen andere zware apparaten in gebruik zijn.

d. Bij werkzaamheden op een etage, dient er een lift aanwezig te zijn.

e. Kwetsbare onderdelen, zoals schilder- en stucwerk, in de ruimte waarin wordt gewerkt dienen door de opdrachtgever voor aanvang van de werkzaamheden te worden beschermd, bij voorkeur middels stevige stucloop (bij de bouwmarkt verkrijgbaar), dan wel verwijderd. Dit is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Het verdient sterk de aanbeveling om schilder- en stucwerk uit te voeren na het plaatsen ven de vloerverwarming. Iedere aansprakelijkheid zijdens TRIPLE A voor schade aan kwetsbare
onderdelen bij niet naleving van dit voorschrift is, onverminderd hetgeen in artikel 10 van deze voorwaarden is bepaald, uitgesloten.

f. Bij aansluiting in de kruipruimte dient daar voldoende werkbare ruimte te zijn, die droog is en vrij van obstakels.

Vloer:
a. De vloer moet voldoende vlak, droog en uitgehard zijn.

b. lnfrezen kan alleen als er een afwerkvloer aanwezig is van zand en cement of van anhydriet. In geval van een tegel- of betonvloer dient dit bij de aanvraag te worden vermeld. Niet melden kan leiden tot vertraging en/of meerwerk. Dit risico komt voor rekening van de opdrachtgever.

c. Indien er leidingen in de afwerkvloer aanwezig zijn, dan moet er minimaal 17 mm afwerkvloer boven die leidingen aanwezig zijn.

f. De sleuven worden standaard 15 cm. hart op hart ingefreesd. Kleine afwijkingen, tot enkele centimeters, zijn echter altijd mogelijk.

d. Het aanwezig zijn van leidingen dient door de opdrachtgever voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden aan de monteurs te worden opgegeven. Dit is de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Mocht er tijdens het infrezen onverhoopt beschadiging aan van tevoren door de opdrachtgever geduide water- of c.v.-leidingen ontstaan, dan wordt deze door de monteurs van TRIPLE A hersteld. Beschadigingen aan andere leidingen dient de opdrachtgever zelf, derhalve voor eigen rekening en risico, te (laten) herstellen.

e. Indien door de opdrachtgever niet vooraf aangegeven leidingen zo hoog blijken te liggen (zie hiervooronder c), dat de uitvoering van de werkzaamheden door TRIPLE A daardoor in aanzienlijke mate bemoeilijkt wordt, behoudt TRIPLE A zich te allen tijde het recht voor om de opdracht te weigeren dan wel te beëindigen, zulks onverminderd de verplichting van de opdrachtgever om de overeengekomen aanneemsom c.q. koopprijs aan TRIPLE A te voldoen.

Verdeler:
a. De plaats van de verdeler wordt in overleg bepaald, op een plaats die daarvoor technisch geschikt is, op dezelfde verdieping als de vloerverwarming en niet in de meterkast of kruipruimte.

b. Plaatsing dient te geschieden binnen 50 centimeter vanaf de te verwarmen vloer, zodat de buizen direct in de vloer aangebracht kunnen worden.

c. Afmetingen van de verdeler zijn afhankelijk van het aantal groepen.

d. Het aansluiten van de verdeler op de cv installatie dient te geschieden binnen een straal van 3 meter van de verdeler middels een 15 mm. c.v.-buis ( tot 5 groepen) of een 22 mm. c.v.-buis ( 5 groepen of meer).

e. Voor de elektrische aansluiting van de verdeler dient de opdrachtgever zelf te zorgen voor een geaard stopcontact binnen een straal van 50 cm. van de verdeler.

En voorts:
a De vloerverwarmingsinstallatie dient vanaf een werkend en toegankelijk watertappunt binnen 10 meter te kunnen worden gevuld.

b. Tijdens de werkzaamheden wordt de ruimte waarin de werkzaamheden worden verricht beschouwd als een bouwplaats, hetgeen betekent dat betreden van de ruimte geheel op eigen risico geschiedt.

c. Het verwijderen van slijpstof, ander afval en verpakkingsmateriaal dient door de opdrachtgever te geschieden.

11.3 De opdrachtgever is verplicht om zonder aanspraak op enige vergoeding, water, gas en elektriciteit, alsmede opslagruimte voor materialen ter beschikking te stellen, indien deze materialen op of bij het werk aanwezig zijn.

11.4 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij jegens TRIPLE A aansprakelijk voor de schade die zij lijdt ten gevolge van niet tijdige aanvoer of uitvoering daarvan.

11.5 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor TRIPLE A voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht en is laatstgenoemde gehouden deze aan TRIPLE A tevergoeden.

Artikel 12 Meer- en minderwerk.

12.1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

12.2 De opdrachtgever heeft het recht om voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging aan TRIPLE A op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van TRIPLE A op de verrekeningdaarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.

12.3 Ten aanzien van de uitvoering van tussen partijen overeengekomen meerwerk zullen partijen nader overleg moeten voeren over de tijdspanne waarbinnen deze werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.

12.4 Door TRIPLE A te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten haar schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 13 Materialen.

13.1 Alle te verwerken materialen, zowel afkomstig van TRIPLE A als van opdrachtgever, moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt voor hun bestemming en voldoen aan de daaraan redelijkerwijs te stellen eisen.

13.2 TRIPLE A stelt de opdrachtgever in de gelegenheid de materialen te keuren. De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk (eventueel op overeengekomen monsters) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. TRIPLE A is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.

13.3 De opdrachtgever is bevoegd de materialen door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor rekening van de opdrachtgever zelf.

13.4 Door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen worden geacht te zijn goedgekeurd. Gevolgen van eventuele gebrekkige kwaliteit van die materialen komen in geen geval voor rekening en risico van TRIPLE A.

13.5 De uit het werk komende materialen, waarvan de opdrachtgever heeft verklaard dat hij deze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd c.q. vervoerd.

13.6 Ondergeschikte veranderingen (bv. kleine modelveranderingen) van of aan de door TRIPLE A aan de opdrachtgever doorgeleverde materialen, geven geen reden tot afkeuring van het werk, noch totontbinding van de overeenkomst.

Artikel 14 Annuleren.

14.1 Indien de opdrachtgever de opdracht na retournering van de ondertekende opdrachtbevestiging om welke reden dan ook annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door TRIPLE A reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens TRIPLE A gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde.

14.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt TRIPLE A zich uitdrukkelijk alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

14.3 In het geval van een koop op afstand, waaronder (in ieder geval) dient te worden verstaan aankopen die worden gedaan via de website https://leghetzelfvloerverwarming.nl, geldt dat de consument koper een wettelijke bedenktermijn heeft van 14 dagen. Deze bedenktijd vangt aan de dag nadat de koper het product heeft ontvangen. Ontvangen producten kunnen, met een beroep op deze bepaling, slechts worden teruggestuurd indien en voor zover zij op het moment van retour ontvangst door TRIPLE A geen
(sporen van) gebruikersschade vertonen.

14.4 Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden is nimmer argument om een gegeven opdracht te annuleren, tenzij tussen opdrachtgever en TRIPLE A schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 15 Uitbesteding werk aan derden.

Opdrachtgever machtigt TRIPLE A om de opdracht, of een gedeelte daarvan, door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 16 Overmacht.

16.1 Onder meer – doch niet uitsluitend – de navolgende omstandigheden leveren voor TRIPLE A, indien zij daardoor niet in staat is de overeengekomen werkzaamheden tijdig, volledig of correct uit te voeren dan wel de overeengekomen levering van zaken tijdig, volledig of correct te doen plaatsvinden overmacht
op:

Buitengewone omstandigheden, zoals stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar TRIPLE A of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van TRIPLE A, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van TRIPLE A dan wel in de middelen van vervoer van derden, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van TRIPLE A, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen. Bovengenoemde en andere gevallen van overmacht ontheffen TRIPLE A van haar verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd jegens TRIPLE A kan doen gelden.

16.2 TRIPLE A is in geval van overmacht gerechtigd, zulks geheel te harer eigen beoordeling om óf de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren óf deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is voor de eventueel (reeds) geleverde prestatie te betalen.

Artikel 17 Oplevering.

17.1 In het geval van levering van diensten wordt het werk geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop TRIPLE A dit de opdrachtgever schriftelijk of mondeling heeft medegedeeld, dan wel na verloop van 3 dagen nadat TRIPLE A schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk is voltooid, en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen of de opdrachtgever het aangelegde en/of uitgevoerde werk in gebruik heeft genomen.

17.2 Kleine gebreken zullen door TRIPLE A zo spoedig mogelijk worden hersteld en kunnen geen reden tot onthouding van goedkeuring door de opdrachtgever opleveren. Behoudens het herstel van de hiervoor genoemde kleine gebreken, is TRIPLE A slechts gehouden tot zo spoedig mogelijk herstel van gebreken die haar binnen 30 dagen de oplevering schriftelijk ter kennis zijn gebracht. De aan deze werkzaamheden verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de oorzaak van de gebreken aan TRIPLE A valt toe te rekenen.

17.3 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd indien stagnatie optreedt welke TRIPLE A niet kan worden aangerekend, zoals meerwerk, onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden zoals hiervoor in artikel 19 genoemd.

Artikel 18 Reclame.

18.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk en/of de goederen, deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, TRIPLE A terstond schriftelijk, onder toezending van foto’s van het gebrek c.q. de gebreken, op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van (op)levering TRIPLE A wijst op gebreken, die bij eenvoudig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

18.2 TRIPLE A dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming omtrent het bestaan van een gebrek en de oorzaak en toerekening daarvan, zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

18.3 Indien de reclame naar het oordeel van TRIPLE A juist is, zal TRIPLE A hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen kosteloos vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

18.4 Indien over het al dan niet juist zijn van de reclame na overleg tussen partijen geen overeenstemming wordt bereikt, heeft de opdrachtgever te allen tijde het recht om de kwestie voor teleggen aan de geschillencommissie dan wel aan de civiele (kanton)rechter.

Artikel 19 Garantie.

19.1 TRIPLE A verleent in het geval van levering van diensten, met inachtneming van hetgeen hierna onder de punten 19-2 tot en met 19-5 is vermeld, gedurende een periode van 5 jaar na installatie aan de opdrachtgever garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik problemen opleveren. Indien uitsluitend sprake is van levering van goederen – waaronder dus zaken die worden aangekocht via de website https://leghetzelfvloerverwarming.nl – bedraagt de garantietermijn 1 jaar, welke termijn gaat lopen vanaf het moment dat het product door de (consument) koper is ontvangen.

19.2 De garantie van TRIPLE A geldt niet indien de fouten c.q. schaden het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan van materiaal- en/of fabricagefouten of indien TRIPLE A na overleg met c.q. op verzoek van de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.

19.3 Voor alle goederen en materialen die TRIPLE A niet zelf vervaardigt, verleent TRIPLE A nooit meer of langer garantie dan door haar leverancier aan haar wordt gegeven.

19.4 Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen doch niet op montagekosten. Deze worden altijd in rekening gebracht.

19.5 De garantie van TRIPLE A geldt niet indien de vloer, na oplevering van het werk door TRIPLE A, niet door een ter zake aantoonbaar deskundige partij wordt gelegd.

Artikel 20 Eigendomsvoorbehoud.

20.1 Zolang TRIPLE A geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen te allen tijde eigendom van TRIPLE A.

20.2 TRIPLE A heeft het recht deze goederen terug te vorderen en onder zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

20.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet volledig aan zijn uit de overeenkomst voortvloeiende (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 21 Wanprestatie en ontbinding.

21.1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor reeds in verzuim zijn zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zullen partijen ingeval van wanprestatie het recht hebben haar verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks naar haar keuze.

21.2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:
a. De andere partij één of meer kernverplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt, nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. TRIPLE A heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks naar haar keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt
gelegd.
c. De andere partij komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld.

21.3 Indien het voorgaande lid van toepassing is, zijn de vorderingen van TRIPLE A uit hoofde van de overeenkomst in het geheel direct opeisbaar, zonder dat daartoe enige waarschuwing of ingebrekestelling is vereist. Dit recht bestaat onverminderd het recht van TRIPLE A op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 22 Betaling.

22.1 TRIPLE A vangt in het geval van levering van diensten eerst aan met de overeengekomen werkzaamheden zodra opdrachtgever de voor het werk overeengekomen prijs heeft voldaan. Betaling dient te allen tijde – uiterlijk bij aanvang van de werkzaamheden, contant – vooraf te geschieden.

22.2 TRIPLE A is voorts gerechtigd om in geval van het uitblijven van betaling, naast de hoofdsom en de rente, van de opdrachtgever alle in redelijkheid gemaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet- betaling veroorzaakt, te vorderen, waaronder begrepen buitengerechtelijke incassokosten en proceskosten.

Artikel 23 Privacyverklaring

Verwerkingsverantwoordelijke
De besloten vennootschap Triple A Verwarming B.V., geregistreerd onder KVK-nummer: 50015788, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4 lid 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de ‘AVG’).

Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens?
Triple A Verwarming B.V. verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u een offerte aanvraagt, wanneer u gebruikmaakt van onze diensten of wanneer u een aankoop bij ons doet.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
– Uw naam en achternaam
– Uw adres en woonplaats (locatiegegevens)
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Betalingsgegevens

Grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens
Wanneer u een offerte aanvraagt verwerken wij uw persoonsgegevens met uw toestemming als bedoeld in art. 6 lid 1 sub a van de AVG.
Wanneer u producten of diensten bij ons afneemt verwerken wij uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in art 6 lid 1 b van de AVG.

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden met geen ander doel verwerkt dan om onze dienstverlening mogelijk te maken, waaronder verstaan wordt het toezenden van offerte(s) en de levering van onze diensten en/of producten.

Bewaartermijn
Verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is. Ingevolge art. 52 lid 7 van de Algemene Wet Rijksbelasting dienen in ieder geval administratieve gegevens 7 jaar bewaard te worden. Na ommekomst van deze termijn worden de persoonsgegevens vernietigd.

Geautomatiseerde besluitvorming
Triple A Verwarming B.V. maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Uw rechten onder de AVG:
– Het recht op inzage.
U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die uzelf betreffen en waarover wij beschikken.
– U heeft het recht op correctie van uw persoonsgegevens.
Beschikken wij over uw persoonsgegevens maar zijn deze onjuist? Dan heeft u het recht op correctie hiervan.
– Het recht op verwijdering.
Is verwerking van uw persoonsgegevens (niet) (langer) gerechtvaardigd dan heeft u recht op verwijdering van deze persoonsgegevens.
– Het recht op dataportabiliteit.
U heeft het recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij hebben naar u of een andere organisatie door te sturen.
– Het recht op intrekking van uw toestemming.
U heeft te allen tijde het recht op het intrekken van uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die plaatsvond vóór de intrekking van de toestemming.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of dataportabiliteit indienen
Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens kunt u doen door een e-mail met dit verzoek te sturen naar [email protected]. Om uw identiteit te kunnen verifiëren alvorens het verzoek uit te voeren vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie van uw paspoort of ID-bewijs, de MRZ (Machine Readable Zone) de strook met nummers onder het paspoort of ID-bewijs, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Triple A Verwarming B.V. maakt gebruik van de diensten van Microsoft voor de opslag van gegevens.
Triple A Verwarming B.V. heeft daartoe, om te zorgen voor adequate beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens, een verwerkersovereenkomst met Microsoft getroffen.
Data wordt opgeslagen binnen de EU en verlaat Europa niet. Triple A Verwarming B.V. blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens.

Beveiliging
Triple A Verwarming B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal of enige vorm van ongeautoriseerde bewerking. Heeft u opmerkingen over de beveiliging van de persoonsgegevens, heeft u een beveiligingsprobleem of hebt u misbruik geconstateerd? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via [email protected]

Klachten over uw privacy
Indien u een klacht heeft met betrekking tot ons privacybeleid of de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan dan kunt u zich richten tot [email protected] Komt u er met ons niet uit? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Toezichthouder De Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Artikel 24 Toepasselijk recht.

Op alle door TRIPLE A gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn tot stand gekomen/verricht.

Heteren, 3 september 2021